آنچه در io گذشت…

آنچه در io گذشت…

دبیر اسبق همایش به بیان تاریخچه همایش های sadjad IO می پردازد.