سخنرانی با موضوع شبکه های کامپیوتری

photo_2017-05-22_00-20-28

سخنرانی با موضوع شبکه های کامپیوتری

آقای حمیدرضا اسدالهی به بیان مباحثی درخصوص شبکه می پردازد.

آقای حمیدرضا اسداللهی :
مدیر انفورماتیک شرکت توس واشر
کاردانی نرم افزار/ترم دو
تخصص در زمینه های Network +
MCSE
Lpic