پایان همایش

پایان همایش

همایش چهارم سجاد  آی او با یک عکس دسته جمعی مثل همایش های قبل به پایان می رسد.